HLADOVÁ ZEĎ

Hladová zeď, někdy nazývaná také Zubatá nebo Chlebová, je opuková hradba na pražském Petříně, kterou nechal v letech 1360 – 1362 postavit český král Karel IV., aby zesílil městské opevnění Pražského hradu a Malé Strany proti útoku ze západu a jihu. Původně byla přibližně 4–4,5 m vysoká a 1,8 m široká. V horní části byla opatřena cimbuřím, ochozem, střílnami a několika (údajně osmi) předsunutými věžemi (bastiony). Táhla se od Újezdu až po Strahov a dál za něj k Hradčanům. V roce 1624 byla zeď opravena, a v polovině 18. století z příkazu císařovny Marie Terezie dále opevněna. Během dlouhé doby existence zdi byly prováděny mnohé další opravy (v moderní době např. 1923–5, 1975) a různě probourávány a opět zazdívány průchody skrz zeď. Jeden z bastionů (pětiboká předsunutá věž) Hladové zdi tvoří základ hlavní kopule dnešní Štefánikovy hvězdárny.

Zdi se začalo říkat „Hladová“ až později ve vztahu k hladomoru, který vypukl v roce 1361. V té době na stavbě pravděpodobně našla obživu část nezaměstnané městské chudiny a podle pověstí právě pomoc chudým byla účelem budování zdi. Skutečné záměry však byly nepochybně čistě strategické, nehledě na to, že hladomor přišel až potom, kdy zeď již byla rozestavěna.

PLASKÁ ULICE

Ulice vznikla v místě bývalých hradeb v roce 1893. Název byl dán na památku, že pod Petřínem (v nynější zahradě Kinských) roku 1146 stávala vinice Cisterciáků z Plas u Plzně a jejich dvůr s probošstvím, kde přebývalo vždy několik mnichů. Proto se zde říkalo „v klášteře plaském“. Vinici plaského kláštera táhnoucí se až do letohrádku Kinských se říkalo „V Ráji“. Zbytky vypáleného kláštera se dochovaly až do roku 1729. Posléze byly pozemky zabaveny obcí a rozděleny měšťanům. Vinice byla rozdělena na 7 dílů. Z pozdějších majitelů vyniká Jan Vlčíhrdlo ze Všehrd, jemuž roku 1498 dovolil král Vladislav užívat také věže ve zdi vedoucí přes Petřín a přes vinici.
Plaská 615/8
150 00 Praha 5 - Malá Strana

Křižíkova 488/115
186 00 Praha 8 - Karlín

Zenklova 1230/185
182 00 Praha 8 - Libeň

Březinova 453/24
186 00 Praha 8 - Karlín